ធ្វើការចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ

ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយយើងខ្ញុំ

 

ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់ភ្នាល់              ដោយឥតគិតថ្លៃ

$5

ចុចលើទំព័រ "ការផ្តល់រង្វាន់"

ហើយជ្រើសរើសពាក្យ "ស្នើសុំ"

សំរាប់ពត័មានបន្ថែមសូម

ទាក់ទងភ្នាក់ងារសេវាបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំមាន 24/7 រងចាំជួយលោកអ្នក

012 259 699

012 230 699

023 962 525

របៀបធ្វើការទាញយកកម្មវិធី

មកប្រើប្រាស់ក្នុងទូរស័ព្ទ

របៀបដំឡើងក្នុងកម្មវិធី IOS

ធ្វើការដាក់ប្រាក់បានយា៉ងលឿននិងឆាប់រហ័ស